Suosikit
Palvelu

Maahanmuuttajien valmistava opetus

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu oppilaille, jotka eivät heikon suomen kielen taidon vuoksi voi osallistua suomenkieliseen opetukseen. Ennen valmistavaan opetukseen siirtymistä oppilas osallistuu tarvittaessa kielikokeeseen.

Perusopetukseen valmistavaa opetusta saa seuraavilla kouluilla:

  • Joutsenon koulu (1.-9.lk)
  • Sammonlahden koulun Skinnarilan toimintayksikkö (1.-6.lk)
  • Sammonlahden koulu (7.-9.lk)

Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opinto-ohjelma. Oppilas opiskelee suomea ja mahdollisesti omaa äidinkieltään sekä integroituu suomenkieliseen opetukseen. Opetuksen pääpaino on luku- ja kirjoitustaidon oppimisessa sekä niissä perusasioissa, jotka tukevat arkitilanteissa selviytymistä ja kotoutumista.

Ehdot ja kriteerit

Valmistavaa opetusta voivat saada maahanmuuttajataustaiset oppilaat, joiden suomen tai ruotsin taito ja muut valmiudet eivät riitä esi- ja perusopetuksen ryhmissä opiskelemiseen.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Maahanmuuttajien tai maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten perusopetukseen valmistava opetus edistää kotoutumista, kielitaitoa ja oppiaineiden sisältöjen omaksumista. Mahdollinen oman äidinkielen opiskelu edistää oppimistaitoja ja vahvistaa kulttuurista identiteettiä sekä luo pohjaa suomen ja/tai ruotsin kielen oppimiselle.

Opetusta annetaan 6-10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1 000 tuntia. Opetukseen osallistuvalla on oikeus siirtyä perusopetukseen jo ennen näiden tuntimäärien täyttymistä, jos hänen taitonsa ja valmiutensa sen sallivat. Valmistavan opetuksen järjestäminen on kunnille vapaaehtoista.

Perusopetusasetus

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852

Perusopetuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628