Suosikit
Palvelu

Erityiset opetusjärjestelyt

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada opetusta. Joskus sairaus tai joku muu elämäntilanne voi tilapäisesti estää tai vaikeuttaa lapsesi osallistumista opetukseen. Tällöin rehtori voi tarvittaessa päättää erityisistä opetusjärjestelyistä. Erityiset opetusjärjestelyt voivat koskea yhtä tai useampaa oppiainetta. Opetus voidaan järjestää tuntijaosta ja opetussuunnitelmasta poiketen, esimerkiksi koulupäivää lyhentämällä, oppiaineen tehtävien korvaamisen jollain muulla tekemisellä tai etäopiskelulla. Erityiset opetusjärjestelyt laaditaan aina yksilökohtaisesti oppilaan etu huomioiden.

Mikäli lapsesi on erityisen tuen piirissä, päättää rehtori erityisistä opetusjärjestelyistä erityisen tuen päätöksessä. Muutoin rehtori tekee erillisen päätöksen. Päätös on aina määräaikainen.

Toimintaohje

Ota yhteyttä koulun rehtoriin kysyäksesi erityisistä opetusjärjestelyistä. Sinä lapsen vanhempana voit esittää erityisiä opetusjärjestelyitä tehtäväksi. Rehtorin yhteystiedot löytyvät Wilmasta ja koulun verkkosivuilta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuslaki 18§

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Perusopetusasetus

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852

Liittyvät palvelut

Avustajapalvelut ja apuvälineet perusopetuksen oppilaalle Erityinen tutkinto perusopetuksessa Erityisopetus lukiokoulutuksessa Jatko-opintoihin hakeminen perusopetuksen jälkeen Joustava perusopetus (JOPO) Katsomusaineen opiskelu Koulujen kerhotoiminta Koulukuljetukset Kouluun ilmoittautuminen Lappeenrannan Lyseon lukion englanninkielinen linja Lappeenrannan Lyseon lukion musiikkiteatterilinja Maahanmuuttajien valmistava opetus Musiikkiluokalle hakeminen 3.luokalta alkaen Oman äidinkielen opetus Opiskeluhuolto perusopetuksessa Oppilaanohjaus perusopetuksessa Oppimisen tukitoimet perusopetuksessa Oppivelvollisuuden suorittaminen kotiopetuksessa Oppivelvollisuuden suorittaminen perusopetuksessa Osa-aikainen erityisopetus Painotettu opetus Perusopetukseen valmistava opetus esiopetuksessa Perusopetuksen aloittaminen vuotta säädettyä aikaisemmin Perusopetuksen aloittaminen vuotta säädettyä myöhemmin Perusopetuksen englanninkieliselle luokalle hakeminen Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki Perusopetus Pidennetty oppivelvollisuus Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa, perusopetuksessa ja lukiossa Suomi tai ruotsi toisena kielenä opetus perusopetuksessa Suomi toisena kielenä opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Tehostettu tuki perusopetuksessa Toissijaiseen kouluun hakeminen Vapaaehtoisen vieraan kielen opiskelu perusopetuksessa Vuosiluokkiin sitomaton opetus Yhteishaku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen Yksilöllistetty oppimäärä perusopetuksessa