Suosikit
Palvelu

Vuosiluokkiin sitomaton opetus

Tavallisesti oppivelvollisuus etenee vuosiluokittain. Tällöin oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt (opetus ja opiskelu) on jaettu vuosiluokittain ja sidottu niihin. Opinnoissa eteneminen on sidottu aikaan vuosiluokkien perusteella ja hyväksyttyjen suoritusten jälkeen oppilas siirtyy tavallisesti kesän jälkeen seuraavalle vuosiluokalle.

Joskus voi tulla tilanne, jolloin lapsesi opiskelu on parempi toteuttaa vuosiluokkiin sitomattomasti. Tällöin lapsesi voi edetä opinnoissaan yksilöllisesti oman opinto-ohjelman mukaan. Opinto-ohjelmassa kuvataan opintokokonaisuudet sekä määritellään niiden suorittamisjärjestys, aikataulu ja mahdolliset erityistavoitteet.

Jokainen oppilas saa lukuvuoden päätteeksi lukuvuositodistuksen. Jos lapsesi opiskelee vuosiluokkiin sitomattomasti, annetaan hänelle todistus kyseisenä lukuvuonna hyväksytysti suorittamistaan opinnoista. Lapsesi siirtyy lukuvuoden koulutyön päätyttyä seuraavalle vuosiluokalle. Oman opinto-ohjelman mukaisella etenemisellä voidaan tarvittaessa välttää luokalle jättäminen, jonka myötä oppilaan kaikki opinnot kyseiseltä luokalta raukeaisivat.

Vuosiluokkiin sitomattomasti opiskeleva on muiden oppilaiden tavoin oikeutettu kaikkeen koulunkäynnin ja oppimisen tukeen.

Vuosiluokkiin sitomatonta järjestelyä voidaan käyttää opetussuunnitelman mukaisesti myös koko koulun tai tiettyjen vuosiluokkien oppilaiden opiskelun järjestämisessä. Sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi lahjakkuutta tukevana tai opintojen keskeyttämistä ehkäisevänä toimintatapana.

Toimintaohje

Ota yhteyttä oman lapsesi opettajaan, koulun erityisopettajaan tai rehtoriin saadaksesi lisätietoa mahdollisuudesta opiskella vuosiluokkiin sitomattomasti. Yhteystiedot löytyvät Wilmasta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuslaki 26§

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#L7P26

Perusopetusasetus

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852

Perusopetuslaki 18§

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#L4P18

Liittyvät palvelut

Avustajapalvelut ja apuvälineet perusopetuksen oppilaalle Erityinen tutkinto perusopetuksessa Erityiset opetusjärjestelyt Erityisopetus lukiokoulutuksessa Jatko-opintoihin hakeminen perusopetuksen jälkeen Joustava perusopetus (JOPO) Katsomusaineen opiskelu Koulujen kerhotoiminta Koulukuljetukset Kouluun ilmoittautuminen Lappeenrannan Lyseon lukion englanninkielinen linja Lappeenrannan Lyseon lukion musiikkiteatterilinja Maahanmuuttajien valmistava opetus Musiikkiluokalle hakeminen 3.luokalta alkaen Oman äidinkielen opetus Opiskeluhuolto perusopetuksessa Oppilaanohjaus perusopetuksessa Oppimisen tukitoimet perusopetuksessa Oppivelvollisuuden suorittaminen kotiopetuksessa Oppivelvollisuuden suorittaminen perusopetuksessa Osa-aikainen erityisopetus Painotettu opetus Perusopetukseen valmistava opetus esiopetuksessa Perusopetuksen aloittaminen vuotta säädettyä aikaisemmin Perusopetuksen aloittaminen vuotta säädettyä myöhemmin Perusopetuksen englanninkieliselle luokalle hakeminen Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki Perusopetus Pidennetty oppivelvollisuus Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa, perusopetuksessa ja lukiossa Suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetus perusopetuksessa Suomi toisena kielenä opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Tehostettu tuki perusopetuksessa Toissijaiseen kouluun hakeminen Vapaaehtoisen vieraan kielen opiskelu perusopetuksessa Yhteishaku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen Yksilöllistetty oppimäärä perusopetuksessa