Suosikit
Palvelu

Katsomusaineen opiskelu

Jokainen oppilas opiskelee uskontoa tai elämänkatsomustietoa kaikilla vuosiluokilla. Oppilaille järjestetään enemmistön mukaista uskonnon opetusta. Tämä tarkoittaa Lappeenrannassa evankelisluterilaisen uskonnon opetusta. Kaikki evankelisluterilaisen seurakunnan jäsenet osallistuvat tähän opetukseen. Myös kaikki muut oppilaat voivat huoltajan ilmoituksesta osallistua tähän uskonnon opetukseen.

Lappeenrannan kouluissa järjestetään myös ortodoksiseen seurakuntaan kuuluville heidän oman uskontonsa opetusta.

Muuhun kuin evankelisluterilaiseen tai ortodoksiseen seurakuntaan kuuluville oppilaille, jotka eivät osallistu em. uskonnonopetukseen, järjestetään heidän oman uskontonsa opetusta silloin, jos vähintään 3 samaan uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvan oppilaan huoltaja sitä pyytää.

Jos oppilas ei kuulu uskonnollisiin yhdyskuntiin eikä hän osallistu uskonnon opetukseen, opetetaan hänelle elämänkatsomustietoa. Opetusryhmässä tulee olla vähintään 3 oppilasta. Jos huoltaja pyytää, voi uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumaton oppilas osallistua enemmistön uskonnon opetukseen.

Koska muita kuin evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen osallistuvia oppilaita on Lappeenrannassa vähän, voi katsomusaineen opiskelu tapahtua muussa kuin omassa koulussa.

Toimintaohje

Ota yhteyttä lapsesi opettajaan tai rehtoriin saadaksesi lisätietoa katsomusaineiden opettamisesta.

Kouluun ilmoittautumisen yhteydessä tiedustellaan lapsesi katsomukseen liittyviä tietoja opetuksen järjestämistä varten.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuslaki 1998/628 13§

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#L4P13

Perusopetusasetus

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852

Liittyvät palvelut

Avustajapalvelut ja apuvälineet perusopetuksen oppilaalle Erityinen tutkinto perusopetuksessa Erityiset opetusjärjestelyt Erityisopetus lukiokoulutuksessa Jatko-opintoihin hakeminen perusopetuksen jälkeen Joustava perusopetus (JOPO) Koulujen kerhotoiminta Koulukuljetukset Kouluun ilmoittautuminen Lappeenrannan Lyseon lukion englanninkielinen linja Lappeenrannan Lyseon lukion musiikkiteatterilinja Maahanmuuttajien valmistava opetus Musiikkiluokalle hakeminen 3.luokalta alkaen Oman äidinkielen opetus Opiskeluhuolto perusopetuksessa Oppilaanohjaus perusopetuksessa Oppimisen tukitoimet perusopetuksessa Oppivelvollisuuden suorittaminen kotiopetuksessa Oppivelvollisuuden suorittaminen perusopetuksessa Osa-aikainen erityisopetus Painotettu opetus Perusopetukseen valmistava opetus esiopetuksessa Perusopetuksen aloittaminen vuotta säädettyä aikaisemmin Perusopetuksen aloittaminen vuotta säädettyä myöhemmin Perusopetuksen englanninkieliselle luokalle hakeminen Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki Perusopetus Pidennetty oppivelvollisuus Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa, perusopetuksessa ja lukiossa Suomi tai ruotsi toisena kielenä opetus perusopetuksessa Suomi toisena kielenä opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Tehostettu tuki perusopetuksessa Toissijaiseen kouluun hakeminen Vapaaehtoisen vieraan kielen opiskelu perusopetuksessa Vuosiluokkiin sitomaton opetus Yhteishaku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen Yksilöllistetty oppimäärä perusopetuksessa