Suosikit
Palvelu

Suomi toisena kielenä -opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Suomi toisena kielenä (S2) opetus on eri kieli- ja kulttuuritaustaiselle lapselle annettavaa suomen kielen tavoitteellista ja säännöllistä opetusta. Puheen ja kielen kehityksen tukena käytetään kuvia ja tukiviittomia. Osallistuminen varhaiskasvatukseen tukee monikielisten lasten mahdollisuutta oppia suomea toisena kielenään luonnollisissa tilanteissa toisten lasten ja kasvattajien kanssa. Ryhmän toiminta suunnitellaan siten, että se tukee myös monikielisen lapsen oppimista. Alle kolmivuotiaiden lasten ryhmässä suomen kieli opitaan osana jokapäiväistä toimintaa. Isommille lapsille suomen kieltä opetetaan lisäksi kielipajatoiminnassa, yksilö-, pari- ja pienryhmätyöskentelyssä. S2-opetus on osa päiväkodin perustehtävää, jonka lähtökohta ja perusta pohjautuvat pedagogiseen suunnitteluun ja toteutukseen arkisissa rutiineissa, siirtymätilanteissa ja perushoidossa.

Ehdot ja kriteerit

Opetus on tarkoitettu maahanmuuttajien ohella paluumuuttajille ja adoptoiduille lapsille, jotka tarvitsevat tukea kielen kehitykseen.

Toimintaohje

Jokainen monikielinen lapsi, jonka suomen kielen taito ei ole riittävä kielen eri osa-alueilla, saa suomi toisena kielenä opetusta. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajat keskustelevat ja sopivat vanhempien kanssa, miten he tukevat, seuraavat ja arvioivat lapsen suomen kielen oppimista. Varhaiskasvatussuunnitelma sisältää lapsen suomi toisena kielenä opetuksen suunnitelman (S2-suunnitelma). Lapsiryhmässä työskentelevät varhaiskasvatuksen opettajat suunnittelevat opetusjärjestelyt asetettujen tavoitteiden pohjalta. Opettaja keskustelee vanhempien kanssa lapsen oppimisen edistymisestä.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Suomen tai ruotsin opetusta toisena kielenä voivat saada maahanmuuttajataustaiset oppilaat, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ei ole äidinkielen tasoinen kaikilla kielen osa-alueilla. Opetus eroaa tavoitteiltaan ja sisällöiltään äidinkielen opetuksesta. Siitä käytetään usein lyhennettä S2/R2.

Suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksen tavoite on vahvistaa opiskelijan monikielistä identiteettiä ja rakentaa pohjaa toiminnalliselle kaksikielisyydelle.

Perusopetusasetus

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852

Perusopetuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628