Suosikit
Palvelu

Ilmoitus alkutuotantopaikasta

Alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta alkutuotannon toiminnasta tulee ilmoittaa kirjallisesti kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle, ellei viranomainen saa tietoa alkutuotantopaikasta toiselta viranomaiselta.

Alkutuotannolla tarkoitetaan alkutuotannon tuotteiden tuotantoa, kasvatusta ja viljelyä, myös sadonkorjuuta, lypsämistä ja kaikkia eläintuotannon vaiheita ennen teurastusta. Alkutuotantoa ovat esimerkiksi maidon- ja munantuotanto, lihakarjan kasvatus, kalastus ja kalanviljely, kasvisten ja hedelmien sekä viljan ja sienten viljely sekä hunajantuotanto. Alkutuotantoon sisältyy myös tuotteiden kuljetus, varastointi ja käsittely tuotantopaikalla niin, että tuotteiden luonne ei merkittävästi muutu. Lisäksi siihen sisältyy elävien eläinten kuljetus ja muiden alkutuotannon tuotteiden kuin maidon kuljetus seuraavaan elintarvikeketjun käsittelypaikkaan.

Alkutuotantoilmoitusta ei tarvitse tehdä metsästyksestä eikä luonnonvaraisten kasvien ja sienien poimimisesta, vaikka tarkoituksena olisi näiden tuotteiden myyminen kulutukseen.

Ehdot ja kriteerit

Toimijan on huolehdittava, että alkutuotantopaikka, siellä tapahtuva alkutuotannon toiminta ja tuotetut alkutuotannon tuotteet täyttävät lainsäädännön vaatimukset eikä tuotteiden turvallisuus vaarannu.

Alkutuotannon toiminnassa tapahtuneista muutoksista, toiminnan keskeyttämisestä yli vuoden ajaksi sekä toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava elintarvikevalvontaviranomaiselle viimeistään muutosten tullessa voimaan.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, on toiminnan luvan- tai ilmoituksenvaraisuus tai rekisteröintivelvollisuus selvitettävä erikseen vastuuviranomaiselta.

Toimintaohje

Tee kirjallinen ilmoitus alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta alkutuotannon toiminnasta kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Pyydä ilmoituslomake terveystarkastajalta. Täytetty lomake toimitetaan Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamoon.

Alkutuotantopaikan ilmoituksesta on käytävä ilmi:

  • toimijan nimi ja osoite sekä muut tarvittavat yhteystiedot
  • toimijan yritys- ja yhteisötunnus, tilatunnus tai asiakastunnus taikka näiden puuttuessa henkilötunnus
  • alkutuotantopaikan osoite ja tarvittaessa nimi
  • tieto toiminnan luonteesta ja laajuudesta. Alkutuotannon toimijalla on oltava kirjallinen kuvaus omavalvonnastaan.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Voimassaoloaika

Ilmoitus on voimassa toistaiseksi.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Elintarvikelaki 297/2021

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210297