Suosikit
Palvelu

Maastoliikennelain mukainen lupa

Hae maastoliikennelain mukaista lupaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta, jos järjestät maastossa moottoriajoneuvokilpailuja tai harjoituksia toistuvasti (esim. kerran vuodessa, vähintään kahtena vuotena peräkkäin). Lupa on haettava myös, jos yksittäisestä tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai yleiselle tai yksityiselle edulle.

Lupaa ei tarvita, jos alue on osoitettu asemakaavassa kilpailuja ja harjoituksia varten tai jos toimintaan kyseisellä alueella on haettu ympäristölupa.

Maastoliikennelain mukaisen luvan myöntämisen edellytyksinä maanomistajan kirjallisen luvan lisäksi ovat, että toiminta täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset ja ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle.

Moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttämistä maastossa valvovat poliisi, tullilaitos ja rajavartiolaitos sekä Metsähallitus hallinnassaan olevilla alueilla. Poliisi ja rajavartiomies voivat keskeyttää maastossa tapahtuvan moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajon, jos toiminnalla ei ole lainvoimaista maastoliikennelain mukaista lupaa.

Palvelu on maksullinen, joka perustuu voimassaolevaan ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan

Ehdot ja kriteerit

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Toimintaohje

Ota yhteys kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen ja toimita hakemusa hyvissä ajoin ennen tapahtumaa tai kilpailua vähintään 3 kk etukäteen. Lupahakemukseen on liitettävä kartta toiminta-alueesta, maanomistajan kirjallinen suostumus, selvitys turvallisuusnäkökohdista ja suunnitelma siitä, miten mahdolliset maastovauriot on tarkoitus korjata ja alue siivota tapahtuman jälkeen.

Liitä lupahakemukseen kartta toiminta-alueesta, maanomistajan kirjallinen suostumus, selvitys turvallisuusnäkökohdista ja suunnitelma siitä, miten mahdolliset maastovauriot on tarkoitus korjata ja alue siivota tapahtuman jälkeen.

Määräaika

Lupaa on haettava vähintään 3 kk etukäteen.

Käsittelyaika

Hakemuksen käsittelyaika on yleensä vähintään kolme (3) kuukautta kuulemis- ja valitusaikoineen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Maasto on alue, joka ei ole tie ja jota ei ole tarkoitettu liikenteeseen. Siellä ei saa ajaa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ilman maanomistajan lupaa. Jos maastossa järjestää moottoriajoneuvokilpailuja tai harjoituksia säännöllisesti, lupa on haettava myös kunnan ympäristöviranomaisilta. Lupa on haettava myös, jos yksittäisestä tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja mm. luonnolle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle ja kalastukselle.

Lupaa ei tarvita, jos alueella on jo ympäristölupa tai jos alueen tarkoituksena asemakaavan mukaan on nimenomaan moottoriajoneuvojen käyttäminen.

Maastoliikennelaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1995/19951710