Suosikit
Palvelu

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

Lappeenrannassa poikkeamispäätöstä ja suunnittelutarveratkaisua haetaan kaupunkisuunnittelusta. Poikkeamista haettaessa on hakemuksessa on esitettävä arvio poikkeamista koskevan hankkeen keskeisistä vaikutuksista sekä hakemuksen perustelut. Hakumenettely on samanlainen sekä suunnittelutarveratkaisussa että poikkeamisluvassa. Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamispäätökset valmistelee kaupunkisuunnittelu. Päätöksen tekee kaupunkikehityslautakunta. Rakentaminen vastoin voimassa olevaa asemakaavaa sekä rakentaminen kaavoittamattomilla ranta-alueilla tarvitsee poikkeamisluvan. Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolelle saattaa tarvita suunnittelutarveratkaisun ennen rakennusluvan myöntämistä. Rakennusluvan yhteydessä rakennusvalvontaviranomainen määrittelee tarvitaanko ennen rakennusluvan hakemista erillinen suunnittelutarveratkaisu. Myönteisen poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun lisäksi tarvitaan aina rakennuslupa. Rakennuslupaa haetaan rakennusvalvontaviranomaiselta.

Ehdot ja kriteerit

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Toimintaohje

Tarve suunnittelutarveratkaisuun ja poikkeamiseen tulee selvittää rakennusvalvontaviranomaiselta.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä ennen rakennuslupaa.

Rakentajalla on oltava voimassa oleva suunnittelutarveratkaisu, jos hän hakee rakennuslupaa suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarveratkaisua on haettava kunnan määräämältä viranomaiselta ennen rakennusluvan hakemista.

Kunta selvittää, onko alue suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen.

Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle.

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Liittyvät palvelut

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen Eläintarhan sivutuotelupa Elintarvikehuoneiston hyväksyminen laitokseksi Elintarvikehuoneiston toiminnan muutosta tai toimijan vaihtumista koskeva ilmoitus Elintarvikekontaktimateriaalialan toimijan ilmoitus toimipaikastaan ja toiminnastaan Haaskaruokintapaikan rekisteröinti Hukkakaurattomuustarkastuksen tilaaminen Ilmoitus alkutuotantopaikasta Ilmoitus eläintenpidon pitopaikasta Ilmoitus eläintenpidosta Ilmoitus elintarviketoiminnan aloittamisesta, lopettamisesta tai olennaisesta muuttamisesta Ilmoitus haaskalle viedyn sivutuotteen määrästä Ilmoitus hukkakaurasta Ilmoitus talousveden toimittamisesta tai käytöstä vedenjakelualueella Katusuunnittelu ja rakennuttaminen Kaupanvahvistus Korkotukilainat Lappeenrannan museoiden arkeologinen kulttuuriperintötyö Leirintäalueilmoitus Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tiedottaminen Maisematyölupa Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa Purkamislupa Rajan näyttö Rajankäynti asemakaava-alueella Rakennuslupa Rakennusperintö Rakennusrasitteet Rakennusvalvonnan arkistopalvelut Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen Rasitetoimitus asemakaava-alueella Sivutuotelaitoksen hyväksyntä Sivutuotelaitoksen rekisteröinti Sivutuotenäytteitä ja näyttelyesineitä koskeva lupa Talousvettä toimittavan laitoksen tai tukkulaitoksen hyväksyntä Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus Tontin korkeuden näyttö ja rakennuksen sijainnin merkitseminen ja katselmoiminen Tontin lohkominen asemakaava-alueella Tontin vuokraaminen ja ostaminen Tonttijako Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa sekä tukkumyynti-ilmoitus Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen Yritystontit